Baňkování z pohledu vědy: Zmapování studií a jejich výsledků

Výsledky studií zkoumajících bankování.

Baňkování je starodávná léčebná technika, která se používá k léčbě různých onemocnění. Wang a kol., 2023 zmapovali dostupné vědecké důkazy s cílem shrnout existující důkazy o této terapii a jejím efektům na různé bolestivé stavy.

 

Celkem vědci zahrnuli 14 studií, které pokrývají 5 obtíží souvisejících s bolestí:

  • chronické bolesti zad,

  • bolesti krční páteře,

  • herpes zoster ,

  • bolesti bederní páteře,

  • OA kolene.

 

Většina studií měla střední, nízké, nebo velmi nízké kvality důkazů. Zatím tedy neexistují studie s vysokou kvalitou důkazů

Úroveň důkazů podporující využití baňkování u zmíněných obtíží vidíme na obrázku zde:

 Potenciální mechanismus baňkování

Baňková terapie je nedílnou součástí TČM, v níž je její účinnost stále více uznávána. Mezi pohledy TČM a západní medicíny však nepanuje shoda na fyziologických mechanismech této podtlakové terapie. Mezi navrhované mechanismy baňkování patří podpora krevního oběhu, reflexní změny, teorie vrátkové bolesti, zánětlivě-imunitní reakce a zvýšení napětí kůže.

 

Neurální efekt

Vědci zmiňují, že existuje řada důkazů o tom, že použití baněk může navodit pohodlí a relaxaci na systémové úrovni a výsledné zvýšení endogenní produkce opioidů v mozku může vést ke zlepšení kontroly bolesti. Dále bylo zjištěno, že baňkování zvyšuje v určitých oblastech práh okamžité tlakové bolesti. Studie navíc odhalila, že terapie „mokrým baňkováním“ může snížit bolest u potkanů prostřednictvím upregulace heat shock protein 70 (HSP70) a exprese β-endorfinu

 

Hematologická stránka

Vědci zmiňují studie, které prokázaly, že terapie baňkováním může zvýšit objem krve a okysličení tkáně v postiženém místě, zatímco v okolní tkáni bylo pozorováno snížení těchto parametrů. Kromě toho může tažná síla při baňkování přinést změnu dynamiky krevního toku spolu se změnou uspořádání kožních cév. Baňkování by mohlo pozitivně ovlivnit diapedézu erytrocytů z povrchových dermálních venul. Extravazované erytrocyty mohou hrát zprostředkující roli při proteolytické degradaci kaskádě hemoglobinu. Hemorfiny odvozené od hemoglobinu zapojují signalizaci opioidních receptorů a vyvolávají lokální analgetický účinek baňkování.

 

Imunitní reakce

Vědci uvádí studii, naznačující, že mechanismus baňkování spočívá v regulaci lokální imunomodulace. Při stimulaci povrchu kůže dochází ke změně mikroprostředí a fyzikální signály se mění na signály biologické, které na sebe v těle také vzájemně působí. Tyto signální kaskády aktivují neuroendokrinně-imunitní systém, který vyvolává terapeutický účinek.

Mechanismy podtlakové terapie pro snížení bolesti úzce souvisejí s teorií vrátkové bolesti, teorií difuzních noxních inhibičních kontrol a teorií reflexních zón. Celkově bylo navrženo několik teorií, které vysvětlují účinky vyvolané terapií baňkováním, a tyto teorie se mohou překrývat nebo střídat a vyvolávat různé terapeutické účinky u konkrétního onemocnění.

Tento článek se nezaobírá vlivem baňkování na další proměnné, jako je třeba rozsah pohybu. Jeho zaměření je specificky na zmapování efektů baňkování na bolestivé stavy.

 

My se blíže o využití baňek bavíme na našich kurzech, kde podrobněji diskutujeme jak jedlotlivé možné efekty podtlakové terapie, tak demonstrujeme praktické možnosti využití baňkování jak při pasivní, tak aktivní léčbě.WANG, Liaoyao, et al. Efficacy of cupping therapy on pain outcomes: an evidence mapping study. Frontiers in Neurology, 14: 1266712.