Tejpování a stabilita kotníku

Účinek kineziologického tejpování na stabilitu kotníku

Dnešní rozebíraná studie zkoumá účinky kineziologického tejpování (KT) na deficity rovnováhy spojené s chronickou nestabilitou kotníku (CAI). Studie byla provedena jako kohortová studie ve výzkumné laboratoři a zahrnovala 30 účastníků s CAI.

 

Intervence zahrnovala hodnocení rovnováhy pomocí systému hodnocení chyb rovnováhy (Balance Error Scoring System, BESS) před a po aplikaci kineziologického tejpu (KT) na kotníky účastníků. Účastníci byli náhodně zařazeni buď do kontrolní skupiny, nebo do skupiny s KT. Ve skupině KT byla páska aplikována na kotník a účastníci byli instruováni, aby ji ponechali nasazenou po dobu 48 hodin. Po 48 hodinách byla páska odstraněna a všichni účastníci se po 72 hodinách vrátili k závěrečnému hodnocení BESS.

Hlavním výsledným ukazatelem studie byl celkový počet chyb BESS a výsledky ukázaly, že rozdíly mezi kontrolní a KT skupinou se objevily po 48 hodinách od aplikace tejpu a po 72 hodinách od odstranění tejpu. Skupina KT vykazovala v těchto časových bodech méně chyb rovnováhy ve srovnání s kontrolní skupinou.

 

Studie dospěla k závěru, že KT zlepšilo rovnováhu u jedinců s CAI po 48 hodinách jeho aplikace a zlepšení rovnováhy zůstalo zachováno i po 72 hodinách po odstranění tejpu. To naznačuje, že KT může být prospěšným nástrojem při zlepšování poruch rovnováhy spojených s CAI.

 

Je důležité poznamenat, že studie má omezení, jako je malá velikost vzorku a specifická populace jedinců s CAI. K potvrzení těchto zjištění a prozkoumání dlouhodobých účinků KT na rovnováhu u jedinců s chronickou nestabilitou kotníku je zapotřebí další výzkum s většími vzorky a různorodou populací.

 

JACKSON, Kristen; SIMON, Janet E.; DOCHERTY, Carrie L. Extended use of kinesiology tape and balance in participants with chronic ankle instability. Journal of athletic training, 2016, 51.1: 16-21.